Skip Navigation LinksSkip Navigation Links
 
 
Zapomniałem hasło
GeoOśrodek :: Urząd miasta w Tychach
 

Podgląd formularza - edycja nie jest możliwa

Wersja demonstracyjna! : Wypełnij dokładnie poniższe pola. Czytaj wskazówki i stosuj się do nich, by uniknąć błędów. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe.
Dane zgłoszeniaKreator
Zgłaszający
imię i nazwisko
Zgłaszający


Zgłaszający geodeta uprawniony lub inny podmiot nie posiadający stosownych uprawnień geodezyjnych.

Informacja ta pojawi się na formularzu zgłoszeniowym (punkt 8) z domyślnym zakresem powierzonych czynności: zgłaszjący pracę geodezyjną.
Wykonawca
firma
Wykonawca


Wykonawca prac geodezyjnych.

Informacja ta pojawi się na formularzu zgłoszeniowym (punkt 1,2,3,4)
Data wniosku
20/01/2021
Data wniosku


Data wniosku - dzisiejsza.
Miasto
M. TYCHY
Miasto


Miasto (gmina) gdzie wykonywana będzie praca geodezyjna
Osoba uprawniona (gdy zgłaszający nie posiada uprawnień geodezyjnych)

Osoba uprawniona (gdy zgłaszający nie posiada uprawnień geodezyjnych)
wyczyść

Atrybut ten należy określić tylko w przypadku gdy zgłaszający nie ma stosownych uprawnień i istnieje potrzeba określenie tylko jednej osoby uprawnionej. Uwaga: W tym przypadku nie należy określać atrybutu: Kierownik prac (osoba ta będzie automatycznie traktowana jako kierownik prac).

Informacja ta pojawi się na formularzu zgłoszeniowym (punkt 8).

Uwaga:
W przypadku braku wymaganych danych bądź braku ich zgodności prosimy o kontakt telefoniczny z ośrodkiem.
Osoby uprawnione - lista (pozostałe osoby uprawnione)

Osoby uprawnione - lista (pozostałe osoby uprawnione)
wyczyść

Atrybut ten należy określić tylko w przypadku gdy w zgłoszeniu będzie występować kilka osób uprawnionych. Uwaga: W takim przypadku konieczne będzie określenie atrybutu: Kierownik prac. Uwaga: W przypadku potrzeby zdefiniowania tylko jednej osoby uprawnionej dane te należy wybrać w funkcji: Osoba uprawniona (inna niż zgłaszający).

Informacje te pojawią się na formularzu zgłoszeniowym (punkt 8).

Uwaga:
W przypadku gdy uprawnionym do wykonania pracy geodezyjnej jest tylko jedna osoba - Zgłaszający atrybuty Osoba/osoby uprawnione ... i Kierownik prac mają być puste (te 3 atrybuty mają być puste).

Uwaga:
W przypadku braku wymaganych danych bądź braku ich zgodności prosimy o kontakt telefoniczny z ośrodkiem.
Kierownik prac (gdy jest kilka osób uprawnionych)

Kierownik prac (gdy jest kilka osób uprawnionych)
wyczyść

Atrybut ten należy określić tylko w przypadku gdy dla zgłoszenia zdefiniowana jest lista osób uprawnionych (gdzie stnieje obowiązek wskazania kierownika prac). Wyjaśnienie: atrybut ten jest obowiązkowy gdy atrybut Osoby uprawnione - lista (pozostałe osoby uprawnione) jest zdefiniowany. Uwaga: W przypadku potrzeby zdefiniowania tylko jednej osoby uprawnionej dane te należy wybrać w funkcji Osoba uprawniona (inna niż zgłaszający).

Informacja ta pojawi się na formularzu zgłoszeniowym (punkt 8) z domyślnym zakresem powierzonych czynności: kierownik pracy geodezyjnej.

Uwaga:
W przypadku braku wymaganych danych bądź braku ich zgodności prosimy o kontakt telefoniczny z ośrodkiem.
Cele - Szczegółowe rodzaje prac (PZG_CelPracy)

Cele - Szczegółowe rodzaje prac (PZG_CelPracy)*


Wybierz (dodaj lub zmień) dane z listy, która pojawi się po naciśnięciu na przycisk [...].

Informacja ta pojawi się na formularzu zgłoszeniowym (punkt 9)
Kategoria pracy (PZG_Rodzaj_pracy)
pomiary sytuacyjno-wysokościowe i przetwarzanie rezultatów tych pomiarów
Kategoria pracy (PZG_Rodzaj_pracy)*


Wybierz (dodaj lub zmień) dane z listy, która pojawi się po naciśnięciu na przycisk [...].

Informacja ta pojawi się na formularzu zgłoszeniowym (punkt 10).
Rodzaj podmiotu zamawiającego pracę geodezyjną
podmiot niepubliczny
Rodzaj podmiotu zamawiającego pracę geodezyjną*


Wybierz (dodaj lub zmień) dane z listy, która pojawi się po naciśnięciu na przycisk [...].

Informacje te pojawią się na formularzu zgłoszeniowym (punkt 11).
Data rozpoczęcia prac

Data rozpoczęcia prac*


Wybierz datę z kalendarza, który pojawi się po naciśnięciu ikonki z kalendarzem, lub wpisz samodzielnie datę w formacie dd/mm/rrrr.

Uwaga !
Należy koniecznie określić rzeczywistą datę rozpoczęcia prac uwzględniającą odbiór licencji.

Planowana data zakończenia prac

Planowana data zakończenia prac*


Wybierz datę z kalendarza, który pojawi się po naciśnięciu ikonki z kalendarzem, lub wpisz samodzielnie datę w formacie dd/mm/rrrr.

Informacja ta pojawi się na formularzu zgłoszeniowym (punkt 12)
Obiekt położenie

Obiekt położenie*


Wpisz opis położenia obiektu, na przykład nr obrębu, nr działki lub adres, słowne położenie obiektu.

Informacja ta pojawi się na formularzu zgłoszeniowym (punkt 13 - Dane określające położenie obszaru) oraz w zależności od potrzeb na dokumentach finansowych (DOO).
Zakres prac

Zakres prac*


Wpisać opis pracy geodezyjnej, który ma się pokazywać na dokumentach typu DOO etc.

Informacja ta pojawi się na formularzu zgłoszeniowym (punkt 15)
Geometria - Rysowanie obszarów na mapie

Geometria - Rysowanie obszarów na mapie


Zdefiniuj przynajmniej jedną geometrię: poprzez narysowanie obszaru na mapie lub określenie działek. Dla prac „ewidencyjnych” (podział, scalenie, rozgraniczenie itd.) należy określić tylko geometria-działki, geometria tych działek będzie stanowić obszar pracy geodezyjnej. W przypadku pracy „ewidencyjnej” o zakresie mniejszym od wielkości działki proszę ustalić również jej geometrię w oknie geometria-rysowanie.

Uwaga !
W przypadku prac związanych z aktualizacją mapy zasadniczej należy narysować obszar zawierający pas 30m od zakresu aktualizacji.

Geometria - Działki

Geometria - Działki


Określ działki obligatoryjnie dla prac ewidencyjnych prawnych (dla prac typu podział, scalenie nie należy rejestrować dodatkowo danych w funkcji "Geometria - Rysowanie obszarów na mapie"). W przypadku określania działek także dla innych rodzajów prac geometria tych działek będzie stanowić obszar pracy geodezyjnej.

Informacja ta pojawi się na formularzu zgłoszeniowym (punkt 13 - Nazwa/Oznaczenie obiektu/obiektów ...).
Punkty osnowy

Punkty osnowy


Zdefiniuj punkty osnowy, możesz wybrać je z listy (naciśnij na przycisk [...]) lub zaznaczyć na mapie (naciśniej przycisk z lupką).
Nr pisma

Nr pisma


Wpisz numer pisma (sprawy) związany z pracą geodezyjną – tylko gdy taka dokumentacja źródłowa (odniesienia) istnieje.
Opracowania, zbiory danych, materiały zasobu - pozycje cennikowe

Opracowania, zbiory danych, materiały zasobu - pozycje cennikowe
wyczyść

Określ listę opracowań, zbiorów danych, materiałów zasobu (pozycje cennikowe), które w ocenie wykonawcy są niezbędne do wykonania pracy geodezyjnej.

Informacje te pojawią się na formularzu zgłoszeniowym (punkt 14).
Opracowania, zbiory danych, materiały zasobu - szczegółowe rodzaje dokumentów i opracowań

Opracowania, zbiory danych, materiały zasobu - szczegółowe rodzaje dokumentów i opracowań
wyczyść

Określ szczegółowe rodzaje dokumentów i ich kryteria wyboru, które w ocenie wykonawcy są niezbędne do wykonania pracy geodezyjnej.

Informacje te pojawią się na formularzu zgłoszeniowym (punkt 15).
Informacje dodatkowe wykonawcy

Informacje dodatkowe wykonawcy


Wpisz dodatkowe informacje (Nr ks. rob. wykonawcy) lub inne.

Informacja ta pojawi się na formularzu zgłoszeniowym (punkt 15).
Osoba upoważniona - do kontaktów (np. uzgodnienie, DOO)

Osoba upoważniona - do kontaktów (np. uzgodnienie, DOO)


Wpisz osobę/osoby upoważnione do kontaktów (np. do odbioru DOO, do uzgodnienia materiałów lub opracowań). Dane te nie są wymagane i służą jedynie jako informacja uzupełniająca. Wskazana osoba/osoby nie muszą posiadać uprawnień geodezyjnych.

Informacja ta pojawi się na formularzu zgłoszeniowym (punkt 15).